Prateek Shankar
Writer. Designer. Researcher.
prateek.shankar[at]gmail.com • Providence, RI